Πολιτική Απορρήτου

Πολιτική Απορρήτου

Αρχές Περί Απορρήτου Προσωπικών Δεδομένων Πελατών.

Η εταιρία GNPC, δεσμεύετε να προστατεύσει τα Προσωπικά Δεδομένα που τους γνωστοποιούνται, από οποιαδήποτε πηγή και αν προέρχονται [π.χ. μέσω mail, fax, εταιρικές κάρτες, φορολογικά έντυπα, το site της εταιρίας, βάσεις δεδομένων κ.λπ.], σύμφωνα πάντα με τον νόμο 2472/1997 περί Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, καθώς και σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό υπ’ αριθμόν 679/2016 για την Προστασία των Δεδομένων.
Τα προσωπικά δεδομένα που συνήθως παραλαμβάνει η εταιρία είναι στοιχεία επικοινωνίας, στοιχεία ταυτοποίησης, δεδομένα θέσης και χρηματοοικονομικές πληροφορίες, πχ: το ονοματεπώνυμο, το τηλέφωνο, το mail, η διεύθυνση.

Η εταιρία διασφαλίζει τη νόμιμη και ενδεδειγμένη διαδικασία προστασίας και εμπιστευτικότητας των Δεδομένων Προσωπικού χαρακτήρα που λαμβάνει, μεταξύ άλλων και, για να αποτρέπεται κάθε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στα δεδομένα αυτά, καθώς και στον εξοπλισμό που χρησιμοποιείται για την επεξεργασία ή την αρχειοθέτηση τους.
Για τον σκοπό της παρούσας πολιτικής, στον όρο «υποκείμενα δεδομένων», περιλαμβάνονται όλα τα φυσικά πρόσωπα, των οποίων τα Προσωπικά Δεδομένα κατέχουμε (υποκείμενο των δεδομένων είναι το άτομο το οποίο σχετίζεται με τον όρο «Προσωπικά Δεδομένα»).

ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Τα Προσωπικά Δεδομένα σας που περιλαμβάνονται μέσω των ανωτέρω τρόπων λαμβάνονται και επεξεργάζονται αποκλειστικά για λόγους όπως η τοποθέτηση παραγγελιών των πελατών μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας, η αποστολή ενημερωτικών δελτίων.

Η Εταιρία μας, εγγυάται ότι δεν θα γίνει χρήση των Προσωπικών σας Δεδομένων για άλλους σκοπούς, πέρα από αυτούς που αναφέρονται στην παρούσα πολιτική, χωρίς την εκ των προτέρων ενημέρωση και όπου απαιτείται, έγκρισής σας. Δεν μοιραζόμαστε προσωπικά δεδομένα με τρίτους που δεν είναι συνδεδεμένοι μαζί μας, εκτός αν κάτι τέτοιο απαιτείται για τους νόμιμους επαγγελματικούς μας σκοπούς και τις επιχειρηματικές μας ανάγκες, προκειμένου να ανταποκριθούμε στα αιτήματά σας ή/και εφόσον επιβάλλεται ή επιτρέπεται από το νόμο.

ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΔΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Δεσμευόμαστε να διατηρήσουμε τα προσωπικά σας στοιχεία σε ασφαλή χώρο με ελεγχόμενη πρόσβαση έως 3 έτη μετά την ολοκλήρωση της συνεργασίας μας. Μπορείτε να αιτηθείτε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων σε συντομότερο χρονικό διάστημα, το οποίο θα τηρήσουμε, κατόπιν ελέγχου της νόμιμης βάσης.

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΔΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Ενδέχεται να γνωστοποιήσουμε τα προσωπικά σας στοιχεία σε όλα τα πρόσωπα της εταιρίας μας και στους παρόχους υποστήριξης συστημάτων επεξεργασίας των δεδομένων αυτών.

Σε κάθε περίπτωση, η εταιρία λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα, ώστε να διασφαλίσει ότι όλες οι πληροφορίες Προσωπικών Δεδομένων που μεταδίδονται, λαμβάνουν αποδεκτό επίπεδο προστασίας.

Σε περίπτωση ανάθεσης της εκτέλεσης της επεξεργασίας σε τρίτους και/ή διαβίβασης των δεδομένων σε χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Εταιρία ενημερώνει εκ των προτέρων το υποκείμενο των δεδομένων και εξασφαλίζει ότι παρέχονται οι κατάλληλες εγγυήσεις για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ότι εφαρμόζονται, από πλευράς εμπειρογνωμοσύνης, αξιοπιστίας και πόρων, τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, κατά τρόπο τέτοιο, ώστε η επεξεργασία να είναι σύννομη και να διασφαλίζεται η προστασία των δικαιωμάτων των υποκειμένων των δεδομένων και το κατάλληλο επίπεδο ασφάλειας έναντι των κινδύνων.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η εταιρία εφαρμόζει εύλογες πολιτικές και διαδικασίες τεχνικής και οργανωτικής ασφαλείας προκειμένου να προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα και πληροφορίες από απώλεια, κακή χρήση, μεταβολή ή καταστροφή.

Επιπλέον, προσπαθούμε να διασφαλίζουμε ότι η πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα περιορίζεται σε όσους υπάρχει ανάγκη να λάβουν γνώση αυτών. Τα άτομα που έχουν πρόσβαση στα δεδομένα είναι υποχρεωμένα να τηρούν την εμπιστευτικότητα αυτών των δεδομένων,

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Έχετε τη δυνατότητα, οποιαδήποτε στιγμή, να αιτηθείτε:

Την πρόσβαση στα δεδομένα σας
Την επανεξέταση των προσωπικών πληροφοριών σας που διατηρούμε
Τη διόρθωση των εσφαλμένων / ανακριβών πληροφοριών και τη συμπλήρωση ελλιπών πληροφοριών
Τη διαγραφή (δικαίωμα στη λήθη) των προσωπικών σας δεδομένων ή τον περιορισμό της επεξεργασίας τους
Τον περιορισμό στην επεξεργασία των δεδομένων σας
Τη φορητότητα των δεδομένων σας

Διαχειριζόμαστε τα αιτήματά σας με τη μέγιστη προσοχή προκειμένου να εξασφαλίσουμε ότι τα δικαιώματά σας προστατεύονται. Σε κάθε περίπτωση, ενδέχεται να σας ζητήσουμε τα στοιχεία της ταυτότητάς σας ώστε να βεβαιώσουμε ότι δεν γνωστοποιούμε σε κάποιον άλλον τα προσωπικά σας στοιχεία.

Πρέπει να γνωρίζετε ότι, σε συγκεκριμένες περιπτώσεις (εξαιτίας, για παράδειγμα, νομικών υποχρεώσεων), ίσως να μην μπορέσουμε να πραγματοποιήσουμε αμέσως το αίτημά σας. Ωστόσο, σε οποιαδήποτε περίπτωση, θα σας ενημερώσουμε αναφορικά με την εξέλιξή του αιτήματος σας, μέσα σε διάστημα ενός μήνα από την υποβολή του αρχικού σας αιτήματος.

Διατηρείται πάντοτε το δικαίωμα να υποβάλετε παράπονο/καταγγελία στην Εταιρία.

ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Μπορείτε, οποιαδήποτε στιγμή, να αποσύρετε την συγκατάθεση που παραχωρήσατε στην εταιρία μας και την επεξεργασία και την γνωστοποίηση των Προσωπικών Δεδομένων σας.

Ωστόσο, πρέπει να κατανοήσετε ότι αυτή η απόσυρση δε θα επηρεάσει τη νομιμότητα της επεξεργασίας, που βασίζεται στη συγκατάθεσή σας για το διάστημα πριν την αποσύρετε.

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να αποσύρετε την συγκατάθεσή σας, παρακαλείστε, όπως να ενημερώσετε – με αποστολή Υπεύθυνης Δήλωσης, υπογεγραμμένης από τον αιτούντα – είτε μέσω αποστολής Φυσικής Επιστολής στην έδρα της εταιρίας , είτε μέσω αποστολής Ηλεκτρονικής Επιστολής (στο λογαριασμό Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: info@gnpc.gr , αναφέροντας πάντοτε τα πλήρη στοιχεία σας και το λόγο επικοινωνίας σας με την εταιρία.

Αρχές Περί Απορρήτου Προσωπικών Δεδομένων Πελατών.

Η εταιρία Χασολάνης, δεσμεύετε να προστατεύσει τα Προσωπικά Δεδομένα που
τους γνωστοποιούνται, από οποιαδήποτε πηγή και αν προέρχονται [π.χ. μέσω mail,
fax, εταιρικές κάρτες, φορολογικά έντυπα, το site της εταιρίας, βάσεις
δεδομένων κ.λπ.], σύμφωνα πάντα με τον νόμο 2472/1997 περί Προστασίας των
Προσωπικών Δεδομένων, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, καθώς και σύμφωνα με
τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό υπ’ αριθμόν 679/2016 για την Προστασία των Δεδομένων.
Τα προσωπικά δεδομένα που συνήθως παραλαμβάνει η εταιρία είναι στοιχεία
επικοινωνίας, στοιχεία ταυτοποίησης, δεδομένα θέσης και χρηματοοικονομικές
πληροφορίες, πχ: το ονοματεπώνυμο, το τηλέφωνο, το mail, η διεύθυνση.

Η εταιρία διασφαλίζει τη νόμιμη και ενδεδειγμένη διαδικασία προστασίας και
εμπιστευτικότητας των Δεδομένων Προσωπικού χαρακτήρα που λαμβάνει, μεταξύ άλλων
και, για να αποτρέπεται κάθε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στα δεδομένα αυτά,
καθώς και στον εξοπλισμό που χρησιμοποιείται για την επεξεργασία ή την
αρχειοθέτηση τους.
Για τον σκοπό της παρούσας πολιτικής, στον όρο «υποκείμενα δεδομένων»,
περιλαμβάνονται όλα τα φυσικά πρόσωπα, των οποίων τα Προσωπικά Δεδομένα
κατέχουμε (υποκείμενο των δεδομένων είναι το άτομο το οποίο σχετίζεται με τον
όρο «Προσωπικά Δεδομένα»).

ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Τα Προσωπικά Δεδομένα σας που περιλαμβάνονται μέσω των ανωτέρω τρόπων
λαμβάνονται και επεξεργάζονται αποκλειστικά για λόγους όπως η τοποθέτηση
παραγγελιών των πελατών μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας, η αποστολή
ενημερωτικών δελτίων.

Η Εταιρία μας, εγγυάται ότι δεν θα γίνει χρήση των Προσωπικών σας Δεδομένων
για άλλους σκοπούς, πέρα από αυτούς που αναφέρονται στην παρούσα πολιτική,
χωρίς την εκ των προτέρων ενημέρωση και όπου απαιτείται, έγκρισής σας. Δεν
μοιραζόμαστε προσωπικά δεδομένα με τρίτους που δεν είναι συνδεδεμένοι μαζί μας,
εκτός αν κάτι τέτοιο απαιτείται για τους νόμιμους επαγγελματικούς μας σκοπούς
και τις επιχειρηματικές μας ανάγκες, προκειμένου να ανταποκριθούμε στα αιτήματά
σας ή/και εφόσον επιβάλλεται ή επιτρέπεται από το νόμο.

ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΔΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Δεσμευόμαστε να διατηρήσουμε τα προσωπικά σας στοιχεία σε ασφαλή χώρο με
ελεγχόμενη πρόσβαση έως 3 έτη μετά την ολοκλήρωση της συνεργασίας μας. Μπορείτε
να αιτηθείτε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων σε συντομότερο χρονικό
διάστημα, το οποίο θα τηρήσουμε, κατόπιν ελέγχου της νόμιμης βάσης.

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΔΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Ενδέχεται να γνωστοποιήσουμε τα προσωπικά σας στοιχεία σε όλα τα πρόσωπα της
εταιρίας μας και στους παρόχους υποστήριξης συστημάτων επεξεργασίας των
δεδομένων αυτών.

Σε κάθε περίπτωση, η εταιρία λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα, ώστε να
διασφαλίσει ότι όλες οι πληροφορίες Προσωπικών Δεδομένων που μεταδίδονται,
λαμβάνουν αποδεκτό επίπεδο προστασίας.

Σε περίπτωση ανάθεσης της εκτέλεσης της επεξεργασίας σε τρίτους και/ή
διαβίβασης των δεδομένων σε χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Εταιρία ενημερώνει
εκ των προτέρων το υποκείμενο των δεδομένων και εξασφαλίζει ότι παρέχονται οι
κατάλληλες εγγυήσεις για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και
ότι εφαρμόζονται, από πλευράς εμπειρογνωμοσύνης, αξιοπιστίας και πόρων, τα
κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, κατά τρόπο τέτοιο, ώστε η επεξεργασία
να είναι σύννομη και να διασφαλίζεται η προστασία των δικαιωμάτων των
υποκειμένων των δεδομένων και το κατάλληλο επίπεδο ασφάλειας έναντι των
κινδύνων.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η εταιρία εφαρμόζει εύλογες πολιτικές και διαδικασίες τεχνικής και
οργανωτικής ασφαλείας προκειμένου να προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα και
πληροφορίες από απώλεια, κακή χρήση, μεταβολή ή καταστροφή.

Επιπλέον, προσπαθούμε να διασφαλίζουμε ότι η πρόσβαση στα προσωπικά σας
δεδομένα περιορίζεται σε όσους υπάρχει ανάγκη να λάβουν γνώση αυτών. Τα άτομα
που έχουν πρόσβαση στα δεδομένα είναι υποχρεωμένα να τηρούν την εμπιστευτικότητα
αυτών των δεδομένων,

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Έχετε τη δυνατότητα, οποιαδήποτε στιγμή, να αιτηθείτε:

Την πρόσβαση στα δεδομένα σας
Την επανεξέταση των προσωπικών πληροφοριών σας που διατηρούμε
Τη διόρθωση των εσφαλμένων / ανακριβών πληροφοριών και τη συμπλήρωση ελλιπών
πληροφοριών
Τη διαγραφή (δικαίωμα στη λήθη) των προσωπικών σας δεδομένων ή τον περιορισμό
της επεξεργασίας τους
Τον περιορισμό στην επεξεργασία των δεδομένων σας
Τη φορητότητα των δεδομένων σας

Διαχειριζόμαστε τα αιτήματά σας με τη μέγιστη προσοχή προκειμένου να
εξασφαλίσουμε ότι τα δικαιώματά σας προστατεύονται. Σε κάθε περίπτωση,
ενδέχεται να σας ζητήσουμε τα στοιχεία της ταυτότητάς σας ώστε να βεβαιώσουμε
ότι δεν γνωστοποιούμε σε κάποιον άλλον τα προσωπικά σας στοιχεία.

Πρέπει να γνωρίζετε ότι, σε συγκεκριμένες περιπτώσεις (εξαιτίας, για
παράδειγμα, νομικών υποχρεώσεων), ίσως να μην μπορέσουμε να πραγματοποιήσουμε
αμέσως το αίτημά σας. Ωστόσο, σε οποιαδήποτε περίπτωση, θα σας ενημερώσουμε
αναφορικά με την εξέλιξή του αιτήματος σας, μέσα σε διάστημα ενός μήνα από την
υποβολή του αρχικού σας αιτήματος.

Διατηρείται πάντοτε το δικαίωμα να υποβάλετε παράπονο/καταγγελία στην
Εταιρία.

ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Μπορείτε, οποιαδήποτε στιγμή, να αποσύρετε την συγκατάθεση που παραχωρήσατε
στην εταιρία μας και την επεξεργασία και την γνωστοποίηση των Προσωπικών
Δεδομένων σας.

Ωστόσο, πρέπει να κατανοήσετε ότι αυτή η απόσυρση δε θα επηρεάσει τη
νομιμότητα της επεξεργασίας, που βασίζεται στη συγκατάθεσή σας για το διάστημα
πριν την αποσύρετε.

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να αποσύρετε την συγκατάθεσή σας, παρακαλείστε,
όπως να ενημερώσετε – με αποστολή Υπεύθυνης Δήλωσης, υπογεγραμμένης από τον
αιτούντα – είτε μέσω αποστολής Φυσικής Επιστολής στην έδρα της εταιρίας , είτε
μέσω αποστολής Ηλεκτρονικής Επιστολής (στο λογαριασμό Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο:
info@gnpc.gr , αναφέροντας πάντοτε τα πλήρη στοιχεία σας και το λόγο
επικοινωνίας σας με την εταιρία.

TOP